“สถาบันภาษา เปิดเรียนภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาโท”

“สถาบันภาษา เปิดเรียนภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาโท”
       วันนี้ (๑๑ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา เปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอีก ๒ ห้องเรียน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ดังนี้
๑. ห้องเรียน MCU 003 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มจร วังน้อย
๒. ห้องเรียน MCU 003 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา การพัฒนาสังคม บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ โดย คุณพิพัฒน์ แก้วใส เจ้าหน้าทีสถาบันภาษา รับผิดชอบดำเนินการ
       การเปิดการเรียนการสอน ในช่วงเวลานี้ เป็นการเปิดตามปฏิทันที่กำหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็นดังนี้
๑. MCU 003 ตารางเรียนสำหรับส่วนกลาง
๒. MCU 003 ตารางเรียนสำหรับส่วนภูมิภาค
๓. MCU 004 ตารางเรียนสำหรับส่วนกลาง
๔. MCU 004 ตารางเรียนสำหรับส่วนภูมิภาค
๕. MCU 005 ตารางเรียนสำหรับส่วนกลาง
๖. MCU 005 ตารางเรียนสำหรับส่วนภูมิภาค
๗. MCU 006 ตารางเรียนสำหรับส่วนกลาง
๘. MCU 006 ตารางเรียนสำหรับส่วนภูมิภาค
      รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.limcutest.com