‘สุดคึกคัก! ภาษาอังกฤษปริญญาเอก มจร วังน้อย’

      เช้านี้ (๑๕ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา เปิดใหม่ ๓ ห้องเรียน ภาษาอังกษ MCU 006 สำหรับนิสิตปริญญาเอก มจร วังน้อย โดยมีนิสิตสาขาวิชา รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีระโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี, อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ วงศ์สุวานิช อดีตประธานสภาอาจารย์ อาจารย์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้สอน
สำหรับผู้ดูแลรับผิดชอบและอำนวยความสะดวกการเรียนการสอน มีคุณประสบ สุระพินิจ และคุณมนัชนก เมืองเงิน รับผิดชอบดูแล
      สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ยังคงมีกานเรียนการสอนในภาคบ่าย จำนวน ๒ ห้องเรียน ประกอบด้วย
◇ MCU 005 นิสิตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น โดย ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน เป็นอาจารย์ผู้สอน
◇ MCU 003 นิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ โดย อาจารย์ สิทธิเชษฐ์ เจนเลื่อย อาขารย์ผู้สอน
     การเรียนการสอนออนไลน์ กำกับดูแลโดย คุณพิพัฒน์ แก้วใส และคุณธวัชชัย จงสุขสันติกุล
นอกจากนี้ การเรีบนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยังคงมีการเรียนตามปกติ กว่า ๑๕ ห้องเรียน
รายละเอียดที่ http://limcutest.com/?page_id=4385