“นิสิต ‘สามเณร’ มจร โคราช สุดเจ๋ง สอบภาษาอังกฤษทุบคะแนนสูงสุด”

“นิสิต ‘สามเณร’ มจร โคราช สุดเจ๋ง สอบภาษาอังกฤษทุบคะแนนสูงสุด”

เมื่อวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สถาบันภาษา มจร ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครราขสีมา จัดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตามประกาศมหาวิยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑-๔ สมัครเข้าสอบ จำนวน ๒๐๒ รูป/คน โดยมี พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการสอบและอำนวยการสอบ และมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

การตรวจคะแนนสอบ พบว่า มีนิสิตกว่า ๑๕ รูป/คน ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยในจำนวนผู้สอบผ่าน มีนิสิตชื่อว่า สามเณรราช ถาปา มัคร (RAJ THAPA MAGAR) ผู้สอบลำดับที่ ๕ เลขประจำตัวผู้สอบ ๖๓๐๘๐๒๐๐๐๕ เป็นนิสิตชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบได้คะแนน ๓๕๑.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๘ เป็นคะแนนสูงสุดในการสอบครั้งนี้

จากการสอบถามในเบื้องต้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตนครราชสีมา เปิดเผยว่า สามเณรราช ถาปา มัคร (RAJ THAPA MAGAR) เป็นชาวชาวเนปาล บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา และเรียนระดับมัธยมที่ โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ วัดบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นสามเณรที่มีความโดดเด่นด้านทักษะภาษาอังกฤษ เคยเข้าประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค และระดับประเทศ ได้รับรางวัลมากมาย อาทิเช่น รางวัลผู้ชนะเลิศแข่งขันการบรรยายภาษาอังกฤษระดับประเทศ รางวัลผู้ชนะการแข่งขันสอบทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีนิสิตไทย ชื่อ พระมหาอภิชาติ อภิวฒฺฑโณ ผู้สอบลำดับที่ ๔๘ เลขประจำตัวผู้สอบ ๖๓๐๘๐๒๐๐๔๘ ได้คะแนนสอบสูงสุดเป็นลำดับที่ ๒ คะแนน ๓๐๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๗ และผู้สอบผ่านอื่นๆ อีก ซึ่งเป็นนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด ทั้งนิสิตชาวไทย และนิสิตชาวต่างประเทศที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

สำหรับเกณฑ์การสอบผ่านของนิสิตระดับปริญญาตรี ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้นิสิตต้องมีผลทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือ ๒๐๐ คะแนน จากคะแนนสอบ ทั้งหมด ๔๐๐ คะแนน รวมทั้ง ๔ ทักษะ (การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน) รูปแบบและวิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET โดยสถาบันภาษา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดสอบ