“สร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน”

“สร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน”
       บ่ายวันนี้ (๑๖ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมเรียนภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมม ากกว่า ๘๐ รูป/คน
        หลังจากปฐมนิเทศสร้างความเข้าใจตรงกันในเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีการแยกกลุ่มเพื่อเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็น ๓ ห้องเรียน ดังนี้
      ♧ ห้องเรียนที่ ๑ MCU 003 กลุ่มนิสิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน ๓๕ รูป/คน โดยมี ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นอาจารย์ผู้สอน
     ♧ ห้องที่ ๒ MCU 003 กลุ่มนิสิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน ๒๖ รูป/คน โดยมี ดร.สุวิมล ใจยศ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก เป็นอาจารย์ผู้สอน
      ♧ ห้องที่ ๓  MCU 005 กลุ่มนิสิตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา และสาจาวิชาพระพุทธศาสนาจำนวน ๑๕ รูป/คน โดยมี ดร.นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก เป็นอาจารย์ผู้สอน
     การเรียนการสอนออนไลน์ MCU 005 ยังคงมีการเรียนการสอนปกติ ดังนี้
    ♧ ห้องเรียนส่วนกลาง ๒    โดย ผศ.ช่อทิพ วิริยะ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้สอน
     ♧ ห้องเรียนส่วนภูมิภาค ๓ มจร วิทยาเขตขอนแก่น โดย ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน กรุงเทพ เป็นอาจารย์ผู้สอน
       สำหรับการสอนออนไลน์ กำกับและควบคุมโดย คุณพิพัฒน์ แก้วใส ทำหน้าที่ดูแลระบบและอำนวยความสะดวกเข้าเรียนออนไลน์
        นอกจากนี้ ในวันนี้สถาบันภาษา ยังมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปริญญาโท-เอก อีกหลายที่ เช่น MCU 005 วิทยาเขตเชียงใหม่ MCU 003 วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง MCU 004 วิทยาเขตหนองคาย เป็นต้น
      อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ดำเนินการโดยสถาบันภาษา มีการเปิดสอนทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์โดยไม่มีวันหยุด
รายละเอียดห้องเรียนเพิ่มเติม คลิก!