“การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต”

“การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต”
      สถาบันภาษา มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาโทตามปกติ ทั้งส่วนกลาง จำนวน ๕ ห้องเรียน และส่วนภูมิภาคอีกกว่า ๑๐ ห้องเรียน มีทั้งแบบ Class Online และ Classroom โดยมีทีมงานส่วนวิชาการ คุณธวัชชัย คุณประสบ และคุณมนัสชนก รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นิสิต
       นอกจากห้องเรียนตามปกติแล้ว ยังมีเปิดใหม่ตามแผนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ อีก ๑ ห้องเรีนนสุดท้าย ซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนแบบ Class Online โดยชั่วโมงแรกจะเป็นการแนะแนวและสอนวิธีการเข้าเรียนออนไลน์ เริ่มตั้งแต่การใช้อุปกรณ์ ติดตั้งแอพพลิเคชั่น zoom เข้าทดสอบเข้าระบบ รวมทั้งกติกาการเรียนแบบ Class Online โดยมี คุณพิพัฒน์ แก้วใส เป็นผู้รับผิดชอบแนะแนว
       ในขณะเดียวกัน ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ได้เดินทางไปติดตามการเรียนการสอนในส่วนภูมิภาคโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และที่วิทยาเขตหนองคาย