ประากศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET ๓๐ ส.ค. ๖๓

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET
——————————–
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
——————————–
ณ ห้อง D 424 ชั้น 4 โซน D สถาบันภาษาม
หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา