“ผอ.สถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน”

“ผอ.สถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน”
วันนี้ (๓ พ.ย.๖๓) ที่ห้องสมุดวิชพาร์ค สถาบันภาษา พระมหาสุระศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ต้อนรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เข้าฝึกงานในสังกัดส่วนวิชาการ สถาบันภาษา นักศึกษาทั้ง ๔ ท่าน กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มีกำหนดระยะเวลาฝึกงาน ๔ เดือน ระหว่างพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔