เริ่มแล้ว! คอร์สภาษาอังกฤษภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓

เริ่มแล้ว! คอร์สภาษาอังกฤษภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓
  วันนี้ (๗ พ.ย.๖๓) ที่สถาบันภาษา (ส่วนกลาง) เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตห้องแรกของภาคการศึกษา จำนวน ๒ ห้อง โดยมีนิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ลงทะเบียนเรียน ห้องละ ๓๕ รูป/คน
     พร้อมกันนี้ ได้รับความเมตตาจาก ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีระโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร                 และ ผศ.ดร.ธวัศชา เดชสุภา จากมหาวิทยาลัยชินวัตร เป็นอาจารย์ผู้สอน