การประชุมสัมมนา “แนวทางและวิธีการดำเนินการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี”

การประชุมสัมมนา “แนวทางและวิธีการดำเนินการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี
     เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี มจรวังน้อย
โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์ ,ผศ.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี เป็นประธานการประชุม
   ผู้เข้าร่วมประชุม
   ๑.ผู้บริหาร คณาจารย์จาก คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนฯ หน่วยวิทยบริการ จำนวน ๘๕ รูป/คน
   ๒. คณะคณะกรรมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี จำนวน ๑๓ รูป/คน
   ๓. บุคลากรสถาบันภาษา จำนวน ๙ รูป/คน
รวมผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐๗ รูป/คน