“พระเทพเวที,รศ.ดร. สอนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร”

“เจ้าคุณพล สอนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร”
    เมื่อวันที่  ๒๔ ธ.ค.๖๓  ที่สถาบันภาษา พระเทพเวที,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา ให้ความเมตตาแก่นิสิต มาร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005 ห้องเรียนที่ ๑ [ส่วนกลาง] เรียนทุกวันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีระโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน
    ทั้งนี้ ในการเรียนตลอดหลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง จำนวน ๘ สัปดาห์ ทั้งสอนท่านจะสอนดังนี้
◇ พระเทพเวที,รศ.ดร. จำนวน ๓ สัปดาห์
◇ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ จำนวน ๕ สัปดาห์
    อย่างไรก็ตาม พระเทพเวที,รศ.ดร. [เจ้าคุณพล] ได้ฝากแง่คิดและให้กำลังใจนิสิต “เรียนให้มีสุข สนุกกับการเรียน” สร้างแรงบันดารใจแก่นิสิตเป็นอย่างมาก