“รองอธิการบดี มจร ทดสอบระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ”

“รองอธิการบดี มจร ทดสอบระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ”
        วันนี้ (๒๖ ธ.ค.๖๓) ที่ห้องประชุมศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาราชูทิศ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ เข้าทดสอบระดับมาตรฐานประเมินศักยภาพด้านภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา โดยมี
     ๑.พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานสอบสัมภาษณ์
     ๒.ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบสัมภาษณ์
     ๓. รศ.นพพร สโรบล สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในนามกรรมการประจำสถาบันภาษา ร่วมสอบสัมภาษณ์
         พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวว่า “ผมสอบเพื่อต้องการวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุง การที่มหาวิทยาลัยของเราจะก้าวไปสู่ศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกได้ต้องพัฒนาที่ตัวบุคลากรทางศาสนาให้สามารถสื่อสารอธิบายความได้ตามหลักศาสนาด้วยภาษาที่กล่าวได้ว่าเป็นภาษาสากลนั้นคือภาษาอังกฤษ และผู้บริหารระดับสูงผู้ซึ่งมีบทบาทต่อการศึกษาและพัฒนาศาสนทายาทให้เป็นไปอย่างกว้างขวางต้องมีแบบอย่าง ”
       จะเห็นได้ว่า แม้ท่านจะเป็นผู้จาริกไปหลายๆ ประเทศ สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแต่ท่านยังพิสูจน์ตัวท่านเองด้วยการกระทำให้เป็นแบบอย่างที่ดี เรียกว่า “แบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าข้อบังคับ”