การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์นำไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันภาษา ได้ต้อนรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตปริญยาตรี และนิสิตปริญญาโท จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (ไร่ขิง) นำโดย ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ครั้งนี้ ได้มาแลกเปลี่ยนกับหลายส่สนงาน รวมทั้งสถาบันภาษา มี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล และ ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการสถาบัาภาษาทั้ง ๒ ท่าน ให้การต้อนรับ และมี พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ บรรยายให้ความรู้และนำชมสถานที่ พร้อมทั้งได้นำคณะนิสิตเข้าชมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (สอบสัมภาษณ์) MCU-GET ในสถานการณ์การสอบจริง รวมทั้งห้องสมุด Wizpark แหล่งเรียนรู้สำคัญของสถาบันภาษา

สถาบันภาษา จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลก