พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละคนดีขึ้น

เมื่อวานนี้ (๓๐ ก.ย.๖๑) สถาบันภาษา จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ ๙ ตามปฏิทินการสอบประจำปี ๒๕๖๑ มีผู้สมัครลงทะเบียนสอบจำนวน ๓๘ รูป/คน ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย

การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU – GET ทั้งหมด ๔๐๐ คะแนน ประกอบด้วย

* ทักษะการอ่าน (Reading Skills) 100 คะแนน
* ทักษะการเขียน (Writing Skills) 100 คะแนน
* ทักษะการฟัง (Listening Skills) 100 คะแนน
* ทักษ ะการพูด (Speaking Skills) 100 คะแนน

การทดสอบทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง เป็นการทดสอบด้วยวิธีข้อเขียน ส่วนการสอบทักษะการพูด เป็นการสิบสัมภาษณ์ ฝด้วยคณะกรรมการ จำนวน ๓ ท่าน คณะกรรมการจะให้คะแนนในเกณฑ์ที่กำหนดตามความสามารถของผู้สอบ

โดยการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเมื่อวานนี้ พระราชวรมุนี, ดร.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้นิมนต์/เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๖ ท่าน ประกอบด้วย
๑.พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร

๒.ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อดีตนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร

๕.ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ อดีตผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

๖.Mr.David Embery Roystone อาจารย์ชทวต่างชาติชาวออสซี่

หลังจากการทดสอบแล้วคณะกรรมการได้กล่าวชื่นชมว่า “ผู้สอบส่วนใหญ่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ส่วนคนที่เคยสอบแล้วและมาสอบอีกก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก มีความพยายามและตั้งใจฝึกฝนตนเองดี”

กำหนดการมสอบครั้งที่ ๑๐ ตามปฏิทินกำหนดการสอบประจำปี ๒๕๖๑ อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑