ด่วน!! สถาบันภาษา “รับสมัคร ลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา”

ด่วน!! สถาบันภาษา รับสมัคร ลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา”

ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา กำหนดเปิดตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต (MCU 003) และภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต (MCU 005) ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยการเรียนออนไลน์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่จำกัดสาขาวิชา และเลือกวันเวลาเรียนที่สะดวกที่สุด
๑.ภาษาอังกฤษ MCU 003 (นิสิตปริญญาโท)
๒.ภาษาอังกฤษ MCU 005 (นิสิตปริญญาเอก)
๑. กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร ระหว่าง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. วิธีการสมัคร
โดยการสแกน QR Code เข้ากลุ่ม “LIMCU ภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา” เพื่อการสื่อสาร ขั้นตอน วิธีการ กติกาและเงื่อนไข และเตรียมเลือกห้องเรียน

๓. การเลือกเข้ากลุ่มห้องเรียน
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปฐมนิเทศแนวทางการเรียนการสอน การเลือกห้องเรียน และขั้นตอน วิธีการ กติกาและเงื่อนไข จากนั้นจะเปิดให้นิสิตสแกนเข้าห้องเรียนที่เลือกไว้

๔. การชำระค่าธรรมเนียม
ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยโอนผ่านบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “กองทุนสถาบันภาษา”ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 417-2-45959-8 สาขาอุทัย  *การชำระเงินค่าธรรมเนียม หลังจากการสแกนเข้าห้องเรียนที่เลือกแล้ว และไม่รับการลงทะเบียนด้วยเงินสด

๕. การติดต่อสอบถาม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา โทรศัพท์ 095 529 2699, 087 552 4654 หรือ Line ID: morm26