ตารางเรียน MCU 004 และ MCU 006 ปีการศึกษาที่ 1/2565

ตารางเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 004 และ MCU 006     ระหว่างเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 2565 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
Language Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
LIMCU English Course : MCU 004 For M.A.Students /// MCU 006 For Ph.D.Students     September to October ,2022