MCU-GET

“สอบ MCU-GET  สำหรับนิสิตปริญญาตรี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา”

“สอบ MCU-GET  สำหรับนิสิตปริญญาตรี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา”       เมื่อวันที่  ๒ ส.ค.๖๓  สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เป็นวันที่ ๒ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่มที่ ๒ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา มีนิสิตเข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐ รูป/คน โดยมี พระครูส… Read More »“สอบ MCU-GET  สำหรับนิสิตปริญญาตรี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา”

“สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”

“สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”      วันนี้ (๑ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ชุดที่ ๑ ทุกสาขาวิชา จำนวน ๑๐… Read More »“สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”

‘มจร วข.นครราชสีมา พร้อมสอบ MCU-GET’

‘มจร วข.นครราชสีมา พร้อมสอบ MCU-GET’       สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราขสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๘๐๓๖/๗๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอความอนุเคราะห์จัดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการขอให้มีจัดภา… Read More »‘มจร วข.นครราชสีมา พร้อมสอบ MCU-GET’

สุดยอด! ปริญญาตรี มจร วัดไร่ขิง สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET คะแนนสูงสุด’

สุดยอด! ปริญญาตรี มจร วัดไร่ขิง สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET คะแนนสูงสุด’     เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๓ สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) จัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ และ ปีที่ ๔ จ… Read More »สุดยอด! ปริญญาตรี มจร วัดไร่ขิง สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET คะแนนสูงสุด’

‘ทึ่ง! น้องหมูแฮม สาวน้อยวัยใสหัวใจธรรมะ สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET มจร’

‘ทึ่ง! น้องหมูแฮม สาวน้อยวัยใสหัวใจธรรมะ สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET มจร’      ตามที่ปรากฎว่าวันนี้ (๒๖ ก.ค.๖๓) สถาบันภาษา ได้มีการจัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนกรกฎาคม ตามตารางสอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน C ชั้น ๑ อาคาร… Read More »‘ทึ่ง! น้องหมูแฮม สาวน้อยวัยใสหัวใจธรรมะ สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET มจร’

‘สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓’

‘สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓’      วันนี้ (๒๖ ก.ค.๖๓) สถาบันภาษา ได้มีการจัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนกรกฎาคม ตามตารางสอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน C ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย พระนครศรีอยุ… Read More »‘สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓’

“พระมหาสมปอง-สอบภาษาอังกฤษ เรียนต่อปริญญาเอก มจร”

“พระมหาสมปอง-สอบภาษาอังกฤษ เรียนต่อปริญญาเอก มจร”        วันนี้ (๒๕ ก.ค.๖๓) สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน ๘๓… Read More »“พระมหาสมปอง-สอบภาษาอังกฤษ เรียนต่อปริญญาเอก มจร”

‘สมัครเรียน ป.เอก แน่น! มจร วิทยาเขตขอนแก่น’

‘สมัครเรียน ป.เอก แน่น! มจร วิทยาเขตขอนแก่น’       วันนี้ (๒๕ ก.ค.๖๓) สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน ๘๓ รูป/ค… Read More »‘สมัครเรียน ป.เอก แน่น! มจร วิทยาเขตขอนแก่น’

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ——————————– วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.… Read More »ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๓ มจร วข ขอนแก่น

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ——————————– วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕… Read More »ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๓ มจร วข ขอนแก่น