“สถาบันภาษา จับมือ คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอาจารย์ มจร ทั่วประเทศ”

“สถาบันภาษา จับมือ คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอาจารย์ มจร ทั่วประเทศ”

ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีความเห็นชอบให้สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ (Professional Development Project on English Proficiency Enhancement for Instructors) โดยจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและจัดทดสอบ MCU-GET สำหรับอาจารย์ มจร ทั่วประเทศ ดังนี้
๑. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ ม.ค.๖๓ ณ วิทยาเขตขอนแก่น
๒. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ก.พ.๖๓ ณ วิทยาลัยสงฆ์น่าน
๓. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ก.พ.๖๓ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๔. ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๔-๗ มี.ค.๖๓ ณ สถาบันภาษา มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
๕. ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มี.ค.๖๓ ณ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
๖. ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มี.ค.๖๓ ณ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
โครงการนี้ ได้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในด้านการกำนโยบายและเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวว่า “ในโลกยุคใหม่ มีความเชื่อมโยงกัน มีความเปลี่ยนทางสังคม ความรู้วิชาการใหม่ๆ อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย ผ่านสื่อออนไลน์ และภาษาสากล นั่นคือภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้น อาจารย์ ต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองให้มากขึ้น เพื่อเข้าถึงความรู้วิชาการนั้น นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ส่งผลให้มหาวิทายาลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้พระพุทธศาสนาและสังคม ไม่เพียงแต่อาจารย์ที่เข้ามาใหม่ แต่หมายถึงอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด”

ในขณะเดียวกัน พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กำชับว่า สถาบันภาษา จะควรเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านนี้ให้เป็นรูปธรรม โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่าย มจร ทั่วประเทศที่มีอยู่” ด้วยจุดมุ่งหมายนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้ขออนุมัติโครงการดังกล่าวเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้ประสานความร่วมมือกับส่วนงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและจัดทดสอบ MCU-GET สำหรับอาจารย์ มจร ทั่วประเทศ

◇ กิจกรรม อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ วัน รวม ๑๕ ชั่วโมง และ ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET จำนวน ๑ วัน

◇ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม เป็นอาจารย์ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งและมีสัญญาจ้าง

◇ สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา โทร. ๐๙๕ ๕๒๙ ๒๖๙๙ หรือ Line ID : morm26