‘สอบภาษาอังกฤษพระวิปัสนาจารย์’

‘สอบภาษาอังกฤษพระวิปัสนาจารย์’

———————————
บ่ายว่านนี้ (๒๖ ธค.๖๒) ที่ มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา จัดทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเอกสาขาวิปัสสนาภาวนา และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๒๘ รูป/คน

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ คือ การสร้างพระวิปัสสนาจารย์ เห็นได้จากหลักสูตรที่จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในภาคปฏิบัตินิสิตต้องฝึกกรรมฐาน ๗ เดือน

กล่าวตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องผ่านคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการสนับสนุนจากสถาบันภาษาจัดหลักสูตรอบรม และจัดการทดสอบภาษาอังกฤษแก่นิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย