‘ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา’

‘ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษนิสิตบัณฑิตศึกษา’

เมื่อวันที่๒๔ ม.ค.๖๓ ที่ วิทยาเขตแพร่ โดย คุณพิพัฒน์ แก้วใส สังกัดส่วนวิชาดาร สถาบันภาษา ได้เดินทางไป มจร วิทยเขตแพร่ ตามคำร้องขอจากบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตแพร่ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙

โดยในวันนี้ ได้มีการแนะแนว แนะนำหลักสูตร ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้จัดการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิต เพื่อประเมินความรู้ก่อนเข้าเรียน ซึ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ดำเนินการโดยสถาบันภาษา ที่วิทยาเขตแพร่ จะเริ่มต้นในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป