‘เปิดแล้วภาษาอังกฤษ MCU 003 มจร ลำปาง’

‘เปิดแล้วภาษาอังกฤษ MCU 003 มจร ลำปาง’

เมื่อวันที่  ๒๕ ม.ค.๖๓  ที่ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง โดยคุณพิพัฒน์ แก้วใส ได้เดินทสงไปเปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยมีอาจารย์ อัศนีย์ นันทชัยพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ผู้สอน