‘แนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร ขอนแก่น’

 

‘แนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร ขอนแก่น’

เมื่อวันที่  ๒๕ ม.ค.๖๓  ที่ มจร วิทยาเขตขอนแก่น บัณฑิตศึกษาและหลักสูตรปริญญาเอก สาขาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑ วิทยาเขตขอนแก่น ได้เชิญให้สถาบันภาษา พบกับนิสิตเพื่อแนะแนวและแนะนำการเรียนและการสอบภาษาอังกฤษตามข้อบังคับฯ

ในการนี้ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ซึ่งกำลังปฏิบัติงานเตรียมพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับอสจารย์ มจร โซนภาคตะวันออกเแฝฉียงเหนือ ที่วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าไปแนะแนว แนะนำ พร้อมตอบข้อคำถามสร้างความเข้าใจแก่นิสิตได้มากขึ้น