“รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนิสิตฯ”

“รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนิสิตฯ”

ประชุมหารือคณะทำงาน ครั้งที่ ๒ เพื่อจัดทำหลักสูตรออนไลน์ สำหรับนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อความสะดวกในการเรียนภาษาอังกฤษตามข้อบังคับฯ ในสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นวันนี้ได้รับความเมตตาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น ในฐานะอาจารย์ผู้สอน มาให้คำแนะนำและแนวทางการจัดทำเนื้อหา รูปแบบ วิธีการ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และนิสิตได้รับประโยชน์สูงสุด