ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๓ มจร วข ขอนแก่น

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET
วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
——————————–
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น