ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
——————————–
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา