“สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”

“สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”
     วันนี้ (๑ ส.ค.๖๓) สถาบันภาษา ร่วมกับ วิทยาเขตนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ชุดที่ ๑ ทุกสาขาวิชา จำนวน ๑๐๒ รูป/คน โดยมี พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ เป็นประธานเปิดการสอบและให้โอวาทแก่นิสิตการทำการสอบ พร้อมทั้ง พระมหาสุภร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ก็ได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจแก่นิสิตเช่นกัน
      สำหรับวันพรุ่งนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒ ส.ค.๖๓ จะมีการจัดสอบรอบที่ ๒ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ชุดที่ ๒ ทุกสาขาวิชา จำนวน ๑๐๑ รูป/คน เป็นการจัดสอบที่มีจำนวนนิสิตเข้าสอบมากที่สุอ รวมการจัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีวิทยาเขตนครราชสีมาครั้งนี้ จำนวน ทั้งสิ้น ๒๐๓ รูป/คน
      การจัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ได้มีส่วนงานจัดการศึกษาที่สอบไปแล้ว ประกอบด้วย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จำนวน ๑๐๒ รูป/คน วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) จำนวน ๓๕ รูป/คน ส่วนใหญ่เป็นนิสิตชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔
   พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้มอบนโยบายให้ทีมงานให้บริการวิชาการ การจัดสอบสำหรับนิสิตปริญญาตรีทุกแห่งอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ ๒๕๖๓
     นอกจากนี้ ส่วนงานจัดการศึกษา ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ก็ได้ประสานงานมาเพื่อขอความร่วมมือกับสถาบันภาษา ดำเนินการจัดสอบให้แก่นิสิตด้วยเช่นกัน