“สอบ MCU-GET  สำหรับนิสิตปริญญาตรี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา”

“สอบ MCU-GET  สำหรับนิสิตปริญญาตรี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา”
      เมื่อวันที่  ๒ ส.ค.๖๓  สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เป็นวันที่ ๒ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่มที่ ๒ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา มีนิสิตเข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐ รูป/คน โดยมี พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ มาเยี่ยมให้กำลังใจและอำนวยการจัดสอบด้วยตนเอง
    สำหรับนิสิตผู้เข้าสอบในวันนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ เป็นนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ ๑-๔ และมีความพร้อมในการสอบเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ด้วยความที่ผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษและการสอบผ่านตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัย จึงได้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่นิสิตมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมาให้การอบรม
     อย่างไรก็ตาม สถาบันภาษา โดย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ยังมีนโยบายให้ทีมงานบริการวิชาการและการจัดสอบสำหรับระดับปริญญาตรีทุกส่วนงาน โดยความร่วมมือตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย