สถาบันภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้และการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และนิสิต มจร

วันนี้ (๓๐ ก.ย.๖๑) สถาบันภาษา โดย คุณพิพัฒน์ แก้วใส ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ผู้ประสานงานหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อแนะแนวการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อทำความเข้าใจและส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา โดย สถาบันภาษา ได้ดำเนินการการจัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับอาจารย์ นิสิต จากส่วนกลาง วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตแพร่ และส่วนกลาง พร้อมทั้งมีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวนกว่า ๓๘ รูป/คน

“ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ได้รับนโยบายโดยตรงให้เป็นรับผิดชอบ ดำเนินการออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้พูดภาษาได้ ใช้ภาษาเป็น โดยมีหลักสูตรด้านภาษาในระดับต่างๆ ไว้รองรับหลายหลักสูตรด้วยกัน” พระราชวรมุนี กล่าว…