ทางการศึกษา….การเรียนการสอนต้องมีการประเมินผลและวัดผล

วันนี้ (๓๐ ก.ย.๖๑) สถาบันภาษา โดย คุณธวัชชัย จงสุขสันติกุล ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 004 สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย (มจร วัดมหาธาตุ) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียน ซึ่งได้รับเกีรยติจาก รองศาสตราจารย์ นพพร สโรบล อดีนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการบริหารประจำสถาบันภาษา ชุดปัจจุบัน เป็นอาจารย์ผู้สอน

ขณะเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU 003 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครศรีธณรมราช จำนวน ๒๔ รูป/คน ที่ได้เข้าหลักสูตรอบรมทักษะการพูด และทักษะการฟัง ตลอดระยะเวลา ๓๐ ชั่วโมง โดยมี อาจารย์ ดร.มาลิวัลย์ โยธารักษ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในครั้งนี้ มี คุณพิพัฒน์ แก้วใส เป็นผู้รับผิดชอบและเดินทางไปดำเนินการจัดสอบ…