“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”

“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”
        สถาบันภาษา ในฐานะเป็นส่วนงานจัดการศึกษาด้านภาษา ทั้งการศึกษาตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการความรู้ด้านภาษาสำหรับบุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนภาษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการพัฒนาและผลิดบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาการ (ความรู้) วิชาชีวิต (ธรรมะ) เพื่อนำไปสู่วิชาชีพ(การงาน)ที่ดี และมีผลต่อการสำเร็จการศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีนิสิตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษกว่า ๙๑๒ รูป/คน ทั้งหมด ๔๓ ห้องเรียน และมีแผนเปิดอีก ๓๘ ห้องเรียน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนี้
        พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้ให้ความสำคัญและมองถึงความจำเป็นของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม ได้กำชับทีมงานให้จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของทางภาครัฐและมาตรการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยได้มอบหมายให้ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ร่วมกับคณาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ปรับแนวทางการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นแบบออนไลน์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ทีมงานศึกษาและฝึกอบรมกระบวนการและวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช่เพื่อการเรียนการสอนให้มีความชำนาญ เพื่อประโยชน์การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
        อย่างไรก็ตาม ทีมงานส่วนวิชาการสถาบันภาษา ได้จัดอบรมให้ความรู้สำหรับบุคลากรในการใช้แอพพลิเคชันซูมที่ใช้เป็นสื่อหลักในการสอนออนไลน์ ซึ่งทีมงานเจ้าหน้าที่จะมีบทบาทสำคัญในการเป็น Host และเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งได้ตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะในการกำกับและควบคุมปฏิบัติการสอนออนไลน์อีกด้วย