ประกาศด่วน!! เลื่อนสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เดือนมกรคม ๒๕๖๔

ประกาศด่วน!! เลื่อนสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เดือนมกรคม ๒๕๖๔
       เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตามมาตรการของภาครัฐและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบันภาษา เลื่อนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนมกราคม จาก วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็น วันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งประกาศให้ทราบต่อไป