“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”

“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”
        บ่ายนี้ (๑๒ ม.ค.๖๔) ที่ห้องควบคุมปฏิบัติการสอนออนไลน์ สถาบันภาษา พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา เมตตามาสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเอก MCU 005 ห้องเรียนที่ ๑ (ส่วนกลาง)
สำหรับภาษาอังกฤษ MCU 005 ห้องเรียนที่ ๑ (ส่วนกลาง) มีนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น ๒๕ รูป/คน จากสาขาวิชา พุทธจิตวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ ปรัชญา แบะพระพุทธศาสนา โดยหลักสูตรสถาบันภาษากำหนดไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง เรียนจำนวน ๘ สัปดาห์ๆละ ๑ ครั้งๆละ ๔ ชั่วโมง โดยมีผู้บรรยาย ๒ ท่าน คือ พระเทพเวที,รศ.ดร. และ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีระโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
      นอกจากนี้ ยังได้มีการสอนออนไลน์อีกจำนวน ๒ ห้อง ประกอบด้วย
     & ภาษาอังกฤษ MCU 006 ห้องเรียนที่ ๑ (ส่วนกลาง) โดย ผศ.ช่อทิพ วิริยะ จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    & ภาษาอังกฤษ MCU 004 ห้องเรียนที่ ๓ (ส่วนกลาง) โดย รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น จากคณะสังคมศาสตร์ มจร วังน้อย
     อย่างไรก็ตาม สถาบันภาษา จะยังดำเนินการเรียนการสอนออนไลน์โดยเปิดตามกำหนดการแผนเปิดการเรียนการสอนที่ได้รับอนุมัติภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ไปตลอดจนเดือนเมษายน ๒๕๖๔