“กราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง มจร”

“กราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูง มจร”
      วันนี้ (๒๒ ม.ค.๖๔) ทีมงานส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ได้รับความเมตตาจากผู้บริหารระดับสูง เข้ากราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีตลอดมา
     ๑. กราบขอพร พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี, รศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     ๒. กราบขอพร พระเดชพระคุณ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / กรรมการประจำสถาบันภาษา
     ๓. กราบขอพร พระเดชพระคุณ พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ กรรมการประจำสถาบันภาษา เป็นผู้บังคับบัญชาในสายงานและรองอธิการบดีกำกับดูแลสถาบันภาษา
    ๔. กราบขอพร พระเดชพระคุณ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
    ๕. สวัสดีปีใหม่ขอพร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
    ๖. สวัสดีปีใหม่ ขอพร รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาสายงานสถาบันภาษา
       พร้อมกันนี้ ทีมงานส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ได้ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพสร้างกำแพงวัดมหาจุฬาราชูทิศ (มจร) จำนวน ๑ ช่อง จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท โดย ถวายแด่ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาราชูทิศ
       นอกจากเข้ากราบขอพรและสวัสดีปีใหม่แล้ว ผู้บริหารระดับสูง เมตตาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ซึ่งขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ครบตามกำหนด ได้กราบลาและขอรับหลักธรรมะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทาน พร้อมจะเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไป