“กราบขอพร ปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา”

“กราบขอพร ปีใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา”
        เช้านี้ (๒๓ ม.ค.๖๔) ที่สถาบันภาษา ทีมงานส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ได้รับความเมตตาจากผู้อำนวยการศึกษา ให้พรปีใหม่ ให้กำลังใจในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย ในการกราบขอพรปีใหม่ เป็นธรรมเนียมที่ทีมงานได้ถือปฏิบัติมาตลอดทุกปี โดยจะกราบขอพรปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงตามโอกาสสมควร
       พร้อมกันนี้ ทีมงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าถวายสักการะและกราบลาผู้อำนวยการสถาบันภาษา ซึ่งได้เมตตาให้โอกาสแก่นักศึกษา เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพตลอด ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔