ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET ( ๒๘ ก.พ ๖๔)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
——————————–
ณ สถาบันภาษา ห้อง D 400 ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
——————————–
ผู้เข้าสอบ โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการสอบ