จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “Useful Tips for Writing a Research Abstract “

เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “Useful Tips for Writing a Research Abstract ” เทคนิคการเขียนบทคัดย่องานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมธรรมศาสตร์ อดีตนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย และเป็นอาจารย์พิเศษสถาบันภาษา มจร