ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ๑/๒๕๖๔

    ตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
สถาบันภาษา ได้ดำเนินการจัดทำตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     แจ้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสังกัดคณะต่างๆทราบ พิจารณาเพื่อความสะดวกของนิสิตในหลักสูตรนั้นได้เลือกลงเรียนภาษาอังกฤษในวัน เวลาที่เหมาะสมต่อไป
       ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบตารางได้ที่ http://limcutest.com/?page_id=4385www.limcutest.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่
     ๑.พระวิศิษฐกุล สิริปญโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ โทร ๐๙๕ ๕๒๙ ๐๖๙๙
     ๒.คุณพิพัฒน์ แก้วใส นักจัดการงานทั่วไป โทร ๐๘๗ ๕๕๒ ๔๖๕๔
#ตารางย่อย และQR Code เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนจะแจ้งอีกครั้ง