‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’
     วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สถาบันภาษา มจร ร่วมกับ มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (ไร่ขิง) จัดการทดสอบทักษะความสามารถภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาตรี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๓
     ในการจัดสอบสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ นับเป็นครั้งที่ ๓ มีนิสิตเข้าสอบจำนวน ๓๕ รูป/คน จุดมุ่งหมายสำคัญ ดำเนินตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิตสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา
     สำหรับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการยื่นสำเร็จการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย ระบุว่า นิสิตตั้งแต่รหัส ๖๒ ต้องผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะขอสำเร็จการศึกษาได้ นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา นิสิตต้องได้รับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ