“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชี

“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชีพ”
       วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ผ่านระบบโปรแกรมซูม หลังจากที่ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษแล้ว อ.ดร.กนกวรรณ วิลาวัณย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติและเมตตากล่าวชื่นชมโครงการบริการวิชาการของสถาบันภาษา ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษในครั้งนี้
ด้วยว่าช่วงสถานการณ์โควิดระบาดระลอกสามนี้ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา อันเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเรากำลังเผชิญสถานการณ์โรคระบาดนี้อยู่ แต่งานบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ก็ยังต้องดำเนินต่อไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสิทธิภาพและทักษะด้านภาษาแก่ประชาคม มจร
      ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถาบันภาษา มจร จึงจัดอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อ “วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชีพ ( How to Write a Research Abstract Professionally )” ในวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ศกนี้ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติและความเมตตาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อุปนายกสมาคมครูผู้ สอนภาษาอังกฤษแห่งเอเชีย (ฝ่ายประชุมเชิงวิชาการและการสร้างเครือข่ายอาชีพ) อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตนายกสมาคมครูสอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันภาษา จึงอนุโมทนาขอบคุณ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ วิลาวัณย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เมตตาและให้เกียรติสถาบันภาษา มจร และขออนุโมทนาขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล ที่เมตตาและให้เกียรติสถาบันภาษาของเรา โดยรับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา มจร ที่รับภาระธุระนโยบายเป็นพลังขับเคลื่อนงานสำคัญนี้ และขอขอบคุณผู้เข้ารับการบริการวิชาการ ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ หากมีความบกพร่องผิดพลาดประการใด ขอกัลยาณมิตร ทวยปราชญ์บัณฑิตชน ได้เมตตาเจริญขันติธรรมและเมตตาธรรมชี้แนะ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไปฯ
     ผู้อำนวยการสถาบันภาษา / ข่าว
     ทีมงานส่วนวิชาการ / ภาพ