We will go international.” เราโกอินเตอร์แล้วน่ะ..รู้ยัง!

  • by dhawara

“We will go international.” เราโกอินเตอร์แล้วน่ะ..รู้ยัง!!

วันนี้ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) เป็นวันรียนสุดท้ายในชั่วโมงภาษาอังกฤษ และทดสอบความรู้หลังการเรียน (Final Examinatiom) สำหรับนิสิตปริญญาเอก จำนวน ๓๗ รูป/คน ประกอบด้วย สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน ๓๑ รูป/คน สาขาวิชาการพัฒนาสังคมบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๕ รูป/คน และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๑ รูป

สำหรับ English Class กลุ่มนี้ เป็น MCU 006 ที่มุ่งเน้นทักษะการอ่านและการเขียน ที่ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมและกิจกรรมตลอดหลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อดีตนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย อาจารย์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้สอนตลอดหลักสูตร

กิจกรรมการเรียน ส่วนใหญ่เน้นให้นิสิตได้ฝึกการอ่าน การหา Main Idia ของเรื่อง การสรุปใจความสำคัญ และ Tone ของเรื่อง หรือ Topic Sentent การอ่านบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และยังได้ฝึกเขียนในสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนและชีวิตประจำวัน รวมทั้งการนำเสนองานเขียนและสรุปการอ่านให้สมาชิกในห้องได้รับฟังด้วย

We are determined to improve your English.
สถาบันภาษา เราพร้อมพัฒนาทุกคนสำคัญที่พร้อมจะพัฒนาเคียงข้างไปด้วยกัน…