ยกมาตรฐานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

  • by dhawara

#ยกมาตรฐานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

มติคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการทดสิบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ตามที่คณะทำงาน โดยมี พระราชวรมุนี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ พระมหาราชัน จตฺตปาโล ได้ศึกษาและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างส่วนงานภายในยกระดับมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบ

๑. จากเดิมทำข้อสอบแบบกา ให้เปลี่ยนเป็นการสอบแบบฝน
๒. จากที่ตรวจข้อสอบโดยคณะกรรมการ ให้เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการตรวจข้อร่วมกับส่วนงานอื่นและตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยสำนักทะเบียยและวัดผล มจร

ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันภาษาและสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน สร้างความโปร่งใสในการตรวจข้อสอบ