มุ่งมั่น สร้างสรร เดินหน้าพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ

วันนี้ (๓๐ ต.ค.๖๑) สถาบันภาษา โดยคุณพิพัฒน์ แก้วใส ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ mcu 004 สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (พิษณุโลก) ซึ่งได้อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษมาตลอดหลัดสูตร ๓๐ ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังได้แนะแนวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาโทรรุ่นใหม่ ให้รู้จักสถาบันภาษา และให้เห็นรวามสำคัญและความจำเป็นของภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลและภาษาของโลกอีกด้วย