unity in diversities” จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่งเดียว

“unity in diversities” จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่งเดียว

#หล่อหลอมเอาความหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของโลก” การสื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน มีความเข้าใจในความหมายเดียวกัน ผลักดันให้บรรลุพันธกิจตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ในมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ ไม่มีเพียงนิสิตไทยเท่านั้น หากแต่มีชาวต่างชาติมากมายหลายประเทศในทั่วทุกภูมิภาค มาศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ

สถาบันภาษา ในฐานะส่วนงานสนับสนุนการศึกษา มีหน้าที่พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร เช่นเดียวกันวันนี้ ได้ปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแก่พระนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Program) และสาขาภาษาศาสตร์ (Linguistics) คณะมนุษยศาตร์ จำนวน ๓๐ รูป ซึ่งมาจากประเทศต่างๆ เช่น พม่า ลาว กัมพูชา เนปาล บังคลาเทศ เวียดนาม จีน ทิเบต เป็นต้น มุ่นเน้นพัฒนาให้มีศักยะภาพด้านการอ่าน การเขียน และการพูด การฟัง

สถาบันภาษาก้าวไกล มหาวิทยาลัยก้าวหน้า..ร่วมกันพัฒนา ก้าวหน้าและก้าวไกล…