พิพัฒน์

MCU TV Live Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

MCU TV Live เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้า…พาไปฝึกพูดภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา Building Self-confidence to Speak Englishการสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ กับ อาจารย์สิรินดา สายลุน (Ama) จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๐ เมษา… Read More »MCU TV Live Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

MCU TV Live “How to Write a Research Abstract Professionally” วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชีพ

MCU TV Live “How to Write a Research Abstract Professionally” วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัย ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ : MCU TV Live

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ( Building Self-Confidence to Speak English )”

“ช่วงโควิด พลิกวิกฤติเป็นโอกาส”         ช่วงสถานการณ์โควิดระบาดระลอกสามนี้ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา อันเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่… Read More »สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ( Building Self-Confidence to Speak English )”

“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชี

“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชีพ”        วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมภาษา… Read More »“How to Write a Research Abstract Professionally วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชี

สถาบันภาษา มจร เปิดช่องทางการเรียนรู้พิเศษ “How To Write A Research Abstract Professionally”

“ช่วงโควิด พลิกวิกฤติเป็นโอกาส”        ช่วงสถานการณ์โควิดระบาดระลอกสามนี้ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา อันเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ … Read More »สถาบันภาษา มจร เปิดช่องทางการเรียนรู้พิเศษ “How To Write A Research Abstract Professionally”

‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’

‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’       ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ภาคเช้า ประเมินทักษะภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาการพัฒนาสังคม บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จำนวน ๕๔ รูป/คน โดยมีอาจารย์ผู้สอน ผศ.จำเริญ… Read More »‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’

‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’      วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สถาบันภาษา มจร ร่วมกับ มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (ไร่ขิง) จัดการทดสอบทักษะความสามารถภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาตรี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภา… Read More »‘มจร ไร่ขิง ยืนหนึ่ง!! ด้านทักษะภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาตรี’

ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ๑/๒๕๖๔

    ตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ สถาบันภาษา ได้ดำเนินการจัดทำตารางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      แจ้… Read More »ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ๑/๒๕๖๔

จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “Useful Tips for Writing a Research Abstract “

เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “Useful Tips for Writing a Research Abstract ” เทคนิคการเขียนบทคัดย่องานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รอ… Read More »จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “Useful Tips for Writing a Research Abstract “

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET ( ๒๘ ก.พ ๖๔)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ——————————– ณ สถาบันภาษา ห้อง D 400 ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิ… Read More »ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET ( ๒๘ ก.พ ๖๔)