“รุ่น COVID-19 ที่ต้องสำเร็จการศึกษาปีนี้”

“รุ่น COVID-19 ที่ต้องสำเร็จการศึกษาปีนี้”

วันนี้ (๒๑ มี.ค.๖๓) ที่ มจร วข.นครสวรรค์ เรียนและสอบวันสุดท้าย MCU 004 ด้วยความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต ซึ่งจะเสนอขอจบการศึกษาในปีการศึกษานี้

สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ MCU 004 สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมี คุณพิพัฒน์ แก้ใส รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ และมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนิสิต