‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’

‘ประเมินภาษาอังกฤษนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย’
      ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ภาคเช้า ประเมินทักษะภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาการพัฒนาสังคม บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จำนวน ๕๔ รูป/คน โดยมีอาจารย์ผู้สอน ผศ.จำเริญ ฐานันดร, ดร.ณัฏฐพล สันธิ, ดร.สุกัญญา ดาวิไล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายร่วมดูแลและให้กำลังใจนิสิต