สถาบันภาษา ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

สถาบันภาษา ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

สถาบันภาษา ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ วันนี้ (๑ ก.พ.๖๒) พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา เดินทางไปร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาว… Read More »สถาบันภาษา ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

มุ่งมั่นพัฒนทักษะด้านภาษาแก่พระนิสิต ณ มจร วิทยาเขตแพร่

    สถาบันภาษา โดย พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ ได้เดินทางไปยัง มจร วิทยาเขตแพร่ เพื่อแนะแนวการเรียนการสอนและเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยมี นิสิตปริญญาโท อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์ปร… Read More »มุ่งมั่นพัฒนทักษะด้านภาษาแก่พระนิสิต ณ มจร วิทยาเขตแพร่

#มุ่งมั่นและพัฒนา(ภาษา) มหาจุฬาฯ 4.0

#มุ่งมั่นและพัฒนา(ภาษา) มหาจุฬาฯ 4.0 วันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๒) สถาบันภาษา โดย คุณพิพัฒน์ แก้วใส สังกัดส่วนวิชาการ ได้เดินทไปแนะแนวและเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส การศึกษาในปั… Read More »#มุ่งมั่นและพัฒนา(ภาษา) มหาจุฬาฯ 4.0

“ทีมงานส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ขอพรปีใหม่จากผู้บริหาร”

“ทีมงานส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ขอพรปีใหม่จากผู้บริหาร” วาระดีปีใหม่…วันนี้ ทีมงานได้มีโอกาสเข้ากราบสวัสดรปีใหม่ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี และคณาจารย์ผู้บริหาร เพื่อขอพรปีใหม่ รับข้อคิดในการทำงานเพื่อพัฒนางานสร้างความเจริญให้แก่มหาวิท… Read More »“ทีมงานส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ขอพรปีใหม่จากผู้บริหาร”

“ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ร่อยเอ็ด ชี้! อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร วส.ร้อยเอ็ด ต้องได้ภาษาอังกฤษ”

“ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ร่อยเอ็ด ชี้! อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร วส.ร้อยเอ็ด ต้องได้ภาษาอังกฤษ” วันนี้ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๒) พระราชวรมุนี,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ พระวิศิษฐกุล สิริปญโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการ… Read More »“ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ร่อยเอ็ด ชี้! อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร วส.ร้อยเอ็ด ต้องได้ภาษาอังกฤษ”

ใช้สื่อ: พัฒนาภาษาอังกฤษให้พระ มจร

ใช้สื่อ: พัฒนาภาษาอังกฤษให้พระ มจร สถาบันภาษา และบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) พัฒนาภาษาอังกฤษของพระนิสิตโดยใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน สร้างความน่าสนมจในการเรียน ภายใต้ความร่วมมือของ ๒ ส่วนงาน ได้จัดกิจกรามเสริมหลักสูตรด้านภาษา… Read More »ใช้สื่อ: พัฒนาภาษาอังกฤษให้พระ มจร

สถาบันภาษา เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

สถาบันภาษา เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ทีมงานส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ยังคงเดินหน้าความร่วมมือกับบัณฑิตศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๕ คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุ… Read More »สถาบันภาษา เปิดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

นิสิตปริญญาเอก (ส่วนกลาง) เปิดรอบเดียวน่ะจ๊ะ!!

นิสิตปริญญาเอก (ส่วนกลาง) เปิดรอบเดียวน่ะจ๊ะ!! รับเพียง ๒๕ รูป/คน เท่านั้น!! เปิดครั้งต่อไป มิถุนายน ๒๕๖๒ ด่วน!! เต็มแล้ว เต็มเลยยยย!!!!

ปิดการอบรมเรียบร้อย!! โรงเรียน มจร วข.นครราชสีมา

ปิดการอบรมเรียบร้อย!! โรงเรียน มจร วข.นครราชสีมา

การอบรม ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๐ รูป/คน มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เสริมสร้างพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมการสอบ MCU-GET ในวันเสาร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

Read More »ปิดการอบรมเรียบร้อย!! โรงเรียน มจร วข.นครราชสีมา