MCU TV Live กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

MCU TV Live กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

สถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU TV MCU TV Live พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่ตนเอง หัวข้อ  “Effective Strategies in Reading Comprehension” กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาล… Read More »MCU TV Live กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.         สถาบันภาษา เปิดโอกาสสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ด้าน “ทักษะการอ่าน (Reading Skill) เพื่อนำไปส… Read More »สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

“ร้อยละ 85 ของผู้สอบภาษาอังกฤษ MCU-GET ไม่ผ่าน!! Reading Skill “ จากสถิติการทดสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET สถาบันภาษา       พร้อมหรือยัง? ที่ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านของท่านไปกับสถาบันภาษา ร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Reading Skill) ไปกับเรา ในห… Read More »สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “Effective Strategies in Reading Comprehension” (กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ)

MCU TV Live Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

MCU TV Live เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้า…พาไปฝึกพูดภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา Building Self-confidence to Speak Englishการสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ กับ อาจารย์สิรินดา สายลุน (Ama) จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๐ เมษา… Read More »MCU TV Live Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

MCU TV Live “How to Write a Research Abstract Professionally” วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชีพ

MCU TV Live “How to Write a Research Abstract Professionally” วิธีเขียนบทคัดย่อวิจัยอย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัย ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ : MCU TV Live

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ( Building Self-Confidence to Speak English )”

“ช่วงโควิด พลิกวิกฤติเป็นโอกาส”         ช่วงสถานการณ์โควิดระบาดระลอกสามนี้ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา อันเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่… Read More »สถาบันภาษา มจร จัดอบรมพิเศษ “การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ( Building Self-Confidence to Speak English )”