เจ้าคุณพล สั่ง!ปรับสิ่งแวดล้อมการทำงานและห้องเรียนให้ทันสมัย

เจ้าคุณพล สั่ง!ปรับสิ่งแวดล้อมการทำงานและห้องเรียนให้ทันสมัย

(เจ้าคุณพล) พระราชวรมุนี,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้สั่งการในคราวประชุมบุคลากรสถาบันภาษา ให้ช่วยกันปรับปรุงและจัดสำนักงาน ห้องเรียน ให้มีความสะอาดและทันสมัย เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน วันนี้ (๙ ต.ค.๖๑) พระมหาร… Read More »เจ้าคุณพล สั่ง!ปรับสิ่งแวดล้อมการทำงานและห้องเรียนให้ทันสมัย

สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทนาเขตนครสวรรค์ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อวานนี้ (๗ ต.ค. ๖๑) ภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ,ปร… Read More »สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทนาเขตนครสวรรค์ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

อนุมัติแล้ว คอร์สเรียนภาษาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต มจร.

  • by dhawara

อนุมัติแล้ว! คอร์สเรียนภาษาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต มจร เมื่อวานนี้ (๕ ต.ค.๖๑) ในการประชุมคณะกรามการประจำสถาบันภาษา โดยมี พระราชวรเมธี ,รศ.ดร. เป็นประธาน อนุมัติตามข้อเสนอการเปิดหลักคอร์สภาษาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร อาจารย์ แล… Read More »อนุมัติแล้ว คอร์สเรียนภาษาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต มจร.

การประชุมคณะกรรมการของสถาบันภาษา มจร ครั้ง 2/2561

❝การพัฒนาอีกขั้น❞ __________________________ สถาบันภาษามุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา ผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต รวมถึงบุคคลทั่วไปด้วย เพื่อให้มีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการของสถาบันภาษา มจร … Read More »การประชุมคณะกรรมการของสถาบันภาษา มจร ครั้ง 2/2561

บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

วันนี้ (๕ ต.ค.๖๑) สถาบันภาษา ร่วมกับ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิ… Read More »บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

เปิด! หลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

สถาบันภาษา เปิด! หลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร นโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในฐานะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศา… Read More »เปิด! หลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

  • by dhawara

#บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก วันนี้ (๕ ต.ค.๖๑) สถาบันภาษา ร่วมกับ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก ตามข้อบังคับมหาวิท… Read More »บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

สถาบันภาษา เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

  • by dhawara

สถาบันภาษา เปิด! หลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร นโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในฐานะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศา… Read More »สถาบันภาษา เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์นำไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันภาษา ได้ต้อนรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตปริญยาตรี และนิสิตปริญญาโท จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (ไร่ขิง) นำโดย ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ครั้งนี้ ได้มาแลกเปลี่ยนกับหลาย… Read More »การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์นำไปสู่การปฏิบัติ

พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละคนดีขึ้น

เมื่อวานนี้ (๓๐ ก.ย.๖๑) สถาบันภาษา จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ ๙ ตามปฏิทินการสอบประจำปี ๒๕๖๑ มีผู้สมัครลงทะเบียนสอบจำนวน ๓๘ รูป/คน ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย การทดสอบ… Read More »พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละคนดีขึ้น