วันปิยมหาราชรำลึก

วันปิยมหาราชรำลึก

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมงานวันปิยมหาราชรำลึก ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร และวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ องค์สถาปนามหาวิทยาลัยฯ และร่วมพิธีสวดพระพุ… Read More »วันปิยมหาราชรำลึก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET รอบวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีประกาศรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เพื่อให้การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงประกาศรายชื่อผู้ม… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MCU-GET รอบวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สถาบันภาษา ร่วมพิธีรดน้ำศพหลวงป๋า

วันนี้(10 ต.ค. 61) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระราชวรมุนี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ พระวิศิษฐกุล สิริปัญฺโญ ผอ.ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา และเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา มจร. เป็นตัวแทนเดินทางไปร่วมพิธีสรงน้ำศพพระเทพญาณมงคล(หลวงป๋… Read More »สถาบันภาษา ร่วมพิธีรดน้ำศพหลวงป๋า

เจ้าคุณพล สั่ง!ปรับสิ่งแวดล้อมการทำงานและห้องเรียนให้ทันสมัย

(เจ้าคุณพล) พระราชวรมุนี,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้สั่งการในคราวประชุมบุคลากรสถาบันภาษา ให้ช่วยกันปรับปรุงและจัดสำนักงาน ห้องเรียน ให้มีความสะอาดและทันสมัย เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน วันนี้ (๙ ต.ค.๖๑) พระมหาร… Read More »เจ้าคุณพล สั่ง!ปรับสิ่งแวดล้อมการทำงานและห้องเรียนให้ทันสมัย

สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทนาเขตนครสวรรค์ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อวานนี้ (๗ ต.ค. ๖๑) ภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ,ปร… Read More »สถาบันภาษา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทนาเขตนครสวรรค์ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

อนุมัติแล้ว คอร์สเรียนภาษาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต มจร.

  • by dhawara

อนุมัติแล้ว! คอร์สเรียนภาษาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต มจร เมื่อวานนี้ (๕ ต.ค.๖๑) ในการประชุมคณะกรามการประจำสถาบันภาษา โดยมี พระราชวรเมธี ,รศ.ดร. เป็นประธาน อนุมัติตามข้อเสนอการเปิดหลักคอร์สภาษาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร อาจารย์ แล… Read More »อนุมัติแล้ว คอร์สเรียนภาษาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต มจร.

การประชุมคณะกรรมการของสถาบันภาษา มจร ครั้ง 2/2561

❝การพัฒนาอีกขั้น❞ __________________________ สถาบันภาษามุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา ผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต รวมถึงบุคคลทั่วไปด้วย เพื่อให้มีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการของสถาบันภาษา มจร … Read More »การประชุมคณะกรรมการของสถาบันภาษา มจร ครั้ง 2/2561

บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

วันนี้ (๕ ต.ค.๖๑) สถาบันภาษา ร่วมกับ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิ… Read More »บัณฑิตวิทยาลัย จับมือ!สถาบันภาษา สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

เปิด! หลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร

สถาบันภาษา เปิด! หลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร นโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในฐานะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศา… Read More »เปิด! หลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มจร