พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละคนดีขึ้น

พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละคนดีขึ้น

เมื่อวานนี้ (๓๐ ก.ย.๖๑) สถาบันภาษา จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ครั้งที่ ๙ ตามปฏิทินการสอบประจำปี ๒๕๖๑ มีผู้สมัครลงทะเบียนสอบจำนวน ๓๘ รูป/คน ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย การทดสอบ… Read More »พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละคนดีขึ้น

ทางการศึกษา….การเรียนการสอนต้องมีการประเมินผลและวัดผล

วันนี้ (๓๐ ก.ย.๖๑) สถาบันภาษา โดย คุณธวัชชัย จงสุขสันติกุล ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 004 สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย (มจร วัดมหาธาตุ) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาทักษะภาษ… Read More »ทางการศึกษา….การเรียนการสอนต้องมีการประเมินผลและวัดผล

สถาบันภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้และการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และนิสิต มจร

วันนี้ (๓๐ ก.ย.๖๑) สถาบันภาษา โดย คุณพิพัฒน์ แก้วใส ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ผู้ประสานงานหลักสูตรภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อแนะแนวการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแก่นิสิตร… Read More »สถาบันภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้และการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และนิสิต มจร

กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี 2562

กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2564 #วิธีการสมัครและลงทะเบียน + สมัครและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ www.limcutest.com โดยผ่าน Smart Phone หรือ Computer ทุกวันที่ 1-20 ของทุกเดือน (เท่านั้น) … Read More »กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี 2562

ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัย ได้มากเท่านั้น

  • by dhawara

#ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไรก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัยได้มากเท่านั้น :พระราชวรมุนี, ดร.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา “มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาภาษาอังกฤษผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตอย่างจริงจัง สถาบันภาษา เป็นส่วนงานรับผิดชอบที่จะดำเนินการให้บรรลุตา… Read More »ยิ่งพัฒนาภาษาอังกฤษได้มากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยมหาวิทยาลัย ได้มากเท่านั้น

การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดนิ่ง-พระราชวรมุนี,ดร.

  • by dhawara

“การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง…อย่าหยุดนิ่ง” พระราชวรมุนี,ดร.” วันนี้(26 กันยายน 2561)พระราชวรมุนี, ดร. รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานการประชุมบุคลากรสถาบันภาษาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ในศักราช 2562 เน… Read More »การพัฒนาต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดนิ่ง-พระราชวรมุนี,ดร.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

  • by dhawara

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีประกาศรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม … Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET

คณะสงฆ์ราชบุรีต้องพูดภาษาอังกฤษได้และใช้ภาษาอังกฤษเป็น

  • by dhawara

#คณะสงฆ์ราชบุรีต้องพูดภาษาอังกฤษได้และใช้ภาษาอังกฤษเป็น.. ความตอนหนึ่งที่พระเดชพระคุณ พระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า) ได้กล่าวในเวลาอบรมภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาลัยสงฆราชบุรี วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ส่งเสริมการศึกษาให้กับพระสังฆาธิการ โดยส… Read More »คณะสงฆ์ราชบุรีต้องพูดภาษาอังกฤษได้และใช้ภาษาอังกฤษเป็น

เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร

  • by dhawara

#เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร วันนี้(22ก.ย.61)พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการสถาบันภาษา มจร. พร้อมทีมงานส่วนวิชาการ คุณพิพัฒน์ แก้วใส ได้เดินทางไปดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต (M… Read More »เรียนรู้และพัฒนาภาษาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการสื่อสาร

ก้าวย่างแห่งการพัฒนาภาษาของพระสงฆ์ไทย

  • by dhawara

“ก้าวย่างแห่งการพัฒนาภาษาของพระสงฆ์ไทย” วันนี้(22 กันยายน 2561)สถาบันภาษาโดย พระราชวรมุนี,ดร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการสถาบันภาษา มจร.พร้อมคุณพิพัฒน์ แก้วใส ทีมงานส่วนวิชาการ ไปพัฒนาควมม… Read More »ก้าวย่างแห่งการพัฒนาภาษาของพระสงฆ์ไทย