“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”

“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”

“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”         บ่ายนี้ (๑๒ ม.ค.๖๔) ที่ห้องควบคุมปฏิบัติการสอนออนไลน์ สถาบันภาษา พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา เมตตามาสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาเอก MCU 005 ห้… Read More »“รองอธิการบดี มจร สอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง”

ประกาศด่วน!! เลื่อนสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เดือนมกรคม ๒๕๖๔

ประกาศด่วน!! เลื่อนสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เดือนมกรคม ๒๕๖๔        เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตามมาตรการของภาครัฐและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบันภาษา เลื่อนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำเดือนมกราคม จาก วันอาทิตย์ ที่ … Read More »ประกาศด่วน!! เลื่อนสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET เดือนมกรคม ๒๕๖๔

“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”

“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”         สถาบันภาษา ในฐานะเป็นส่วนงานจัดการศึกษาด้านภาษา ทั้งการศึกษาตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการความรู้ด้านภาษาสำหรับบุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยเฉพ… Read More »“ผู้อำนวยการสถาบันภาษา สั่งปรับทัพสู้โควิด นำการเรียนการสอนออนไลน์เต็มกำลัง”

“รองอธิการบดี มจร ทดสอบระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ”

“รองอธิการบดี มจร ทดสอบระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ”         วันนี้ (๒๖ ธ.ค.๖๓) ที่ห้องประชุมศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาราชูทิศ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ เข้าทดสอบระดับมาตรฐานประเมินศักยภาพด้านภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา โดยมี      ๑… Read More »“รองอธิการบดี มจร ทดสอบระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ”

รางวัลชีวิตของคนทำงาน เพื่อพระพุทธศาสนา สังคม และมหาวิทยาลัยสงฆ์

รางวัลชีวิตของคนทำงาน  เพื่อพระพุทธศาสนา สังคม และมหาวิทยาลัยสงฆ์        ขออนุโมทนาและขอแสดงความยินดี ชื่นชม อาจารย์ ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ อาจารย์พิเศษสถาบันภาษา และผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการทำงานของข้าพเจ้ามาโดยตลอด เป็นท่านที่ ๘ ในส่วนครูบาอ… Read More »รางวัลชีวิตของคนทำงาน เพื่อพระพุทธศาสนา สังคม และมหาวิทยาลัยสงฆ์

“ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์”

“ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์”        เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย นิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา จำนวน ๒๔ รูป/คน นิสิตระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาพร… Read More »“ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์”

“พระเทพเวที,รศ.ดร. สอนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร”

“เจ้าคุณพล สอนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร”     เมื่อวันที่  ๒๔ ธ.ค.๖๓  ที่สถาบันภาษา พระเทพเวที,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา ให้ความเมตตาแก่นิสิต มาร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005 ห้อง… Read More »“พระเทพเวที,รศ.ดร. สอนภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก มจร”

การประชุมสัมมนา “แนวทางและวิธีการดำเนินการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี”

การประชุมสัมมนา “แนวทางและวิธีการดำเนินการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี      เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี มจรวังน้อย โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์ ,ผศ.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการประ… Read More »การประชุมสัมมนา “แนวทางและวิธีการดำเนินการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี”